Women Can Do It (WCDI) training

Three-day Women Can Do It (WCDI) training is being co-organized with Yone Kyi Yar at Mandalay.

Three-day Women Can Do It (WCDI) training